Logg på kontoen din Ferdig
Glemt kontoinfo?

Har du ikke en konto?

Registrer deg nå!

Enkle ting å lage på sløyden

Lage ny reguleringsplan


Foredraget fra kurset i pdf-format kan lastes ned her. Vi anbefaler å lagre lokalt før man åpner. Hvis du har problemer med å laste ned pdf-filer,  kan det lønne seg å laste ned siste versjon av Adobe Reader!

Navigasjon

Vi støtter dessverre ikke denne nettleseren. Installer en nyere versjon eller bruk en annen nettleser som f. Google Chrome. Dersom du bruker Internet Explorer 8 på en jobb-pc, anbefaler vi at du kontakter bedriftens IT-ansvarlige.

Lag et digitalt arealplankart | Kartverket
Startpakke for utarbeidelse av reguleringsplaner
Utarbeide privat reguleringsplan - Trondheim kommune
Hva er en reguleringsplan? | Stavanger kommune
HØRING: Detaljreguleringsplan for Johannesenløkka - Hamar kommune

Avdeling for Samfunnsutvikling ASU er en del av rådmannens stab og skal ivareta utviklingsperspektivet i Alta kommune.

Lag et digitalt arealplankart | Kartverket

Hvordan det skal gjøres i ditt verktøy, må du få svar på hos din Artikkelen handler først og fremst om å lage plankartet til en reguleringsplan.

Ferie og fridager, søke eller si opp barnehageplass, skolene, barnehagene, PPT, Spesialpedagogisk Fagteam. Barnevern, helsetjenester, akutte tjenester, sykehjem, hjelp i hjemmet, rådgiving, søke tjenester, flyktningkontoret. Vei, feiing, brøyting, parkering, samferdsel, trafikk, parkering, vann og avløp for innbygger, meld inn feil på vann og avløp, vann og avløp for bedrifter og profesjonelle, vannmåler, etc.

Pressemelding - 18 februar Multiconsult utforsker nå hvordan reguleringsplaner kan visualiseres 3-dimensjonalt ved hjelp av digitale verktøy.

Endringer i arealplan i planregisteret. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner kan endres. Hvor stor endringen er, avgjør hvordan den skal håndteres i.

Veiledning, lenker og tips om planarbeid, plankart, plandokumenter, arealplaner og planregister. Plan- og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister, og det skal helst være digitalt.

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området.

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og lekeområder?

Skal du bygge, rive eller endre? - Plan, bygg og eiendom - Oslo kommune

Det meste av prosjekter som gjennomføres er i egen regi, men vi har også prosjekter som kjøres i samarbeid med ulike aktører som grunneiere, eiendomsutviklere og investorer.

Ivar B. Roald spør i Sunnmørsposten 4.

Sandnes kommune har som mål å etablere et godt samarbeid mellom kommune og forslagsstiller tidlig, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir optimalisert. Når planforslaget er godt forberedt og avklart, vil behandlingen gå greit, uten unødvendige, kostbare og tidkrevende omarbeidinger.

Parkeringskapasiteten ved sykehuset er sprengt, og derfor ønsker sykehuset å utvide antall plasser sør for Senter for psykiatrisk helse Sør-Troms-bygget. Men kommunen sier nei, i påvente av at UNN Harstad har laget ny reguleringsplan for området.

Søkemotoroptimalisering av nettside, lage hjemmeside bedrift, nettside design, nettside design i Bergen, lage hjemmeside for bedrift, profesjonell hjemmeside. En god nettside, Websiden, tilpasningene, lager responsive nettsider,  responsivt design, Hva er responsive nettsider. Rask levering, Stilrent og moderne design, branding fra idé og konsept,  forretningen,  komplett løsning med høy kvalitet til rimelig pris.

Drømmen om å flytte inn i et splitter nytt hus er levende hos mange av oss.

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner. Veiviseren  Hvor stort kan du bygge  fra Direktoratet for byggkvalitet.

Slik lages en detaljregulering

Mange drømmer om å bygge sitt eget hus. Prosessen er imidlertid kompleks, tidkrevende og kostbar, så det er viktig å få en god forståelse for priser og tidsperspektiv før man setter i gang.

Slå av lenkeverktøy.

Vi støtter dessverre ikke denne nettleseren.

En reguleringsplan er kommunens plan for et bestemt område. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan planen påvirker miljø og samfunn, og hvilke alternativer kommunen har vurdert. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget. Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering.

Søknadsprosessen kan for mange oppleves som et brutalt møte med bestemmelser, lover og forskrifter.

Reguleringsplan – Wikipedia

Veilederen har som formål å gi en god planprosess. Maler, veiledninger og krav for utarbeidelse av reguleringsplan er gjengitt i punktene under.

Oppdatert: Hvordan det skal gjøres i ditt verktøy, må du få svar på hos din systemleverandør.

Det anbefales at forslagsstiller tar kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt. En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endre eksisterende reguleringsplaner. Det er fagkyndige, som kjenner kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger godt som må lage reguleringsplanene. Det er mange steg i en reguleringsprosess fra du tar den første kontakten med kommunen, til kommunestyret har vedtatt den nye reguleringsplan. Du kan eventuelt bestille et veiledningsmøte for å avklare forutsetningene for planarbeidet før oppstartsmøtet.

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Hva er en reguleringsplan? - Planforslag og planendring - Oslo kommune

Kjære leser. Takk for at du leser referatet som viser aktive saker.

Det skal kunngjøres oppstart igangsetting av planarbeid i avis og på internett, med frist for mulighet til å gi innspill til planen. For alle regionale planer og kommuneplaner, og planar som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram.

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo?

Hovedside  Les veiledning   Legg inn data   Vis resultater. Få kunnskap om kommunale planer og erfaring i å planlegge et område Få kjennskap til saksgangen i kommunal planlegging. Kommunens tekniske etat, plan- og bygningsetaten eller kommuneplanleggeren, barnerepresentanten i kommunens faste utvalg for plansaker. Tegne- og skrivesaker, kart over nærmiljøet økonomisk kartverk 1 : eller teknisk kartverk 1 : , kommuneplanens arealdel, eventuell reguleringsplan for området.

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser.

Planprosesser og prosjekter - Bodø kommune

Varsel om planoppstart, høringsfrist

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser.

Pressemelding Dato: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sende forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss på høring.

Vi støtter dessverre ikke denne nettleseren. Installer en nyere versjon eller bruk en annen nettleser som f. Google Chrome. Dersom du bruker Internet Explorer 8 på en jobb-pc, anbefaler vi at du kontakter bedriftens IT-ansvarlige.

På denne siden finner du oversikt over kommuneplanen, vedtatte reguleringsplaner og planer til høring. Avdeling for Samfunnsutvikling ASU er en del av rådmannens stab og skal ivareta utviklingsperspektivet i Alta kommune.

Oppdatert:

Skal du bygge, rive eller endre?

   Ferie og fridager, søke eller si opp barnehageplass, skolene, barnehagene, PPT, Spesialpedagogisk Fagteam.
   Sandnes kommune har som mål å etablere et godt samarbeid mellom kommune og forslagsstiller tidlig, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir optimalisert.
   Veiledning, lenker og tips om planarbeid, plankart, plandokumenter, arealplaner og planregister.

Slik går du frem når du skal kjøpe tomt

 • Byggesakstelefonen Telefon: 62 87 40 50 Man, ons, fred
 • Mange drømmer om å bygge sitt eget hus.
 • Toggle navigation ByggeBolig.

Lag en reguleringsplan

 • Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av
 • Det anbefales at forslagsstiller tar kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt.
 • Toggle navigation ByggeBolig.

Areal- og reguleringsplaner

   Kommune- og reguleringsplaner legger til rette for velorganiserte byer, steder og naturområder.
   Nettleseren din er utdatert.
   Det skal kunngjøres oppstart igangsetting av planarbeid i avis og på internett, med frist for mulighet til å gi innspill til planen.

Kontakt oss

 • Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
 • Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven.
 • Planprogram for detaljreguleringsplan Johannesenløkka sendes på høring med frist for uttalelse
 • Vi bruker cookies.

Reguleringsplanveileder

Våre tjenester

En reguleringsplan er kommunens verktøy for styring av områdeutvikling. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser.

Lenkeverktøy er aktivert, trykk på lenkeikon ved siden av overskrift/avsnitt for å kopiere Forslagsstiller sørger gjerne for å få en plankonsulent til å lage skisser og i form av formell offentlig høring, hvor lovmessige forpliktelser for annonsering, Digital plandialog viser planprosessen på en tidslinje og har lenker til kart og.

Gå direkte til

Men området bak tomten er regulert av et stort byggefirma fra friluftsområde til byggefelt. Når de regulerte området tok de med vår tomt. Det vi lurer på er om det finnes noen her inne på forumet som har erfaring med hvor mye det ca. Koster å lage privat reguleringsplan og hvor lang tid vi kan anta at det tar. Vi skal bygge ferdighus 1/5.

Forslagsstiller sørger gjerne for å få en plankonsulent til å lage skisser og annet materiale Utarbeiding av reguleringsplaner fra planmyndigheten selv.

1. Før planarbeidet starter

Å lage forslag til en reguleringsplan for et avgrenset område kan være en lærerik aktivitet for å få innblikk i kommunal arealplanlegging og få øvelse i å avveie.

Forslagsstiller sørger gjerne for å få en plankonsulent til å lage skisser og annet Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i​.

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser.

Hva Koster... Newsletter!